Reakt paginakop algemeen

Over de Cliëntenraad

Over de Cliëntenraad

Wij zetten ons in voor tal van onderwerpen, zoals de kwaliteit van het activiteitenaanbod, de openingstijden van de inloopfunctie van locaties, de bejegening van cliënten en de veiligheid van cliënten.

Vier Reakt Regionale Cliëntenraden (RRCR’en) behartigen de belangen van de cliënten op regionaal niveau en hebben daarvoor minimaal vier keer per jaar overleg met de regiomanagers. Op alle locaties organiseren leden van de RRCR’en in overleg met medewerkers en de regiomanager(s) een aantal keren per jaar een locatieoverleg voor cliënten. Elke cliëntenraad krijgt advies en hulp van een coach/ondersteuner die in dienst is bij Reakt.

Hoe hebben we invloed?

Onze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet bepaalt dat we advies geven over zaken die met cliënten te maken hebben. Bij beslissingen die directe gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is dus onze toestemming nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in het activiteitenaanbod. Ook geven we ongevraagd advies. We hebben bovendien inspraak bij het aannemen van nieuwe medewerkers, regiomanagers en directieleden.

Raadsleden horen wat er speelt op de locaties in de regio door zo goed mogelijk contact te onderhouden met andere cliënten. Met ingang van 2016 gaan we daarnaast drie keer per jaar een kort tevredenheidsonderzoek  onder cliënten uitvoeren.

Meepraten over beleid

Vertegenwoordigers van de RRCR’en vormen samen de Reakt Centrale Cliëntenraad (RCCR). Deze raad vergadert elke vier weken onderling, minimaal zes keer per jaar met de directeur van Reakt en heeft eens per jaar een gesprek met de bestuurder. De RCCR beoordeelt onder meer nieuwe ontwikkelingen, begroting en jaarcijfers, let op samenstelling en kwaliteit van het activiteitenaanbod en heeft recht op inspraak bij belangrijke beleidsmatige beslissingen.

Wat doen we niet?

We behandelen geen persoonlijke wensen. Daarvoor kunnen cliënten terecht bij hun begeleider. Ook behandelen we geen individuele klachten. Daarvoor kunnen cliënten terecht bij de teamleden of de klachtencommissie.

Wilt u contact opnemen?

We zijn te bereiken via clientenraad@reakt.nl

Ons postadres is: Platinaweg 20 | 2544 EZ Den Haag.

Nieuwsbrief Clientenraad

De nieuwsbrief is een uitgave van Reakt voor de cliënten van Reakt. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar digitaal. Hij wordt per mail verspreid en op de site gepubliceerd